เบ็ญจะมะมหาราช

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-262194 โทรสาร : 045-262193 | อีเมลล์ webmaster@benchama.ac.th