สามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
02-2791992, 02-2792429, 02-2792638
info@samsenwit.ac.th
www.samsenwit.ac.th