STEM Education for Life

STEM Education for Life หรือ ตัวอย่างการนำสะเต็มศึกษาไปใช้ชีวิตและอาชีพ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับครู บุคลกรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมเขียนตัวอย่าง STEM Education for Life ได้ที่ http://stemedforlife.ipst.ac.th/ และ https://www.facebook.com/stemedforlife/