แหล่งเรียนรู้

สสวท.-Teacher Professional Development

สสวท. จะเปิดอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ TeacherPD เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ผู้สนใจใฝ่รู้ด้านสะเต็มศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นและมีความสอดคล้องกับบริบทและอาชีพของท้องถิ่น สนใจสมัครสมาชิก click ที่นี่ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) และเมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถ login เข้ามาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสะเต็มศึกษาได้พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป


Scimath-คลังความรู้

เว็บไซต์ Scimath คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อการเรียนการสอน โครงงาน บทความ ข้อสอบ และรายการโทรทัศน์และวิทยุที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี


STEM Education for Life

STEM Education for Life หรือ ตัวอย่างการนำสะเต็มศึกษาไปใช้ชีวิตและอาชีพ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับครู บุคลกรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมเขียนตัวอย่าง STEM Education for Life ได้ที่ http://stemedforlife.ipst.ac.th/ และ https://www.facebook.com/stemedforlife/