การประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ในการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ในการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ