เปิดศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ

เปิดแล้วกับศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (National STEM Education Center: NSEC) ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีกิจกรรมดีๆ อะไรในอนาคตมาพัฒนาการศึกษาวิทย์ คณิต และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย

เปิดศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ

เปิดศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ