โครงการอบรมวิทยากรหลักสะเต็มศึกษา (Core Trainers) ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advancing the Vision for STEM Teaching and Learning in Thailand For STEM Core Trainers
วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ