แบบสอบถามการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล 2562

แบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 แบ่งตามระดับการอบรม ดังนี้

1. แบบสอบถาม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (อบรมระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562)

Link : https://goo.gl/kjbfsT QR CODE :

2. แบบสอบถาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อบรมระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562)

Link : https://goo.gl/kjbfsT QR CODE :

3. แบบสอบถาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อบรมระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562)

Link : https://goo.gl/kjbfsT QR CODE :

4. แบบสอบถาม ระดับประถมศึกษาตอนต้น (อบรมระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562)

Link : https://goo.gl/kjbfsT QR CODE :