แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมครูผู้สอน

ตามที่สสวท.ได้ดำเนินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยอบรมครูด้วยระบบทางไกล ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมปลายทางทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. – 18 พ.ค. 61 ที่ผ่านมานั้น
ขณะนี้การอบรมได้เสร็จสิ้นแล้วและศูนย์การฝึกอบรมต้องจัดทำรายงานผลการอบรมครู ท่านสามารถดาวน์โหลดฟอร์มการรายงานผลได้ที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมครูผู้สอนสะเต็ม61

โดยส่งรายงานผลการอบรมครูมายังฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู สสวท.
ที่อยู่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ teachernetwork@proj.ipst.ac.th