เลื่อนการประกวดโครงงานสะเต็ม

เนื่องจากวิกฤตการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่เชื้อและตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงขอเลื่อนการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท ปี 2563 โดยไม่มีกำหนด ซึ่งต้องพิจารณาตามสถานการณ์ต่อไป