เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปี 2561

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยจัดให้มีการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561 นั้น

ขณะนี้ ครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ลงทะเบียนออนไลน์

สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานต้นสังกัดของท่านได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป