หนังสือราชการแจ้งขอความอนุเคราะห์

ด้วย สสวท. ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และครูผู้สอนระดับปฐมวัยด้วยระบบทางไกล โดยเป็นครูผู้สอนที่มาจากสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ สนศ. ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือราชการเลขที่ ศธ 5301.3/ว9802 ได้ ดังนี้

สังกัด สพฐ.
สังกัด สช.
สังกัด สถ.
สังกัด สนศ.

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 1422