ประชุมนัดแรกการอบรม STEM Online ปีการศึกษา 2562


สสวท. ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สพฐ., สช., กศน., อปท.และ กทม. จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอบรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562 นัดแรกในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะเป็นการชี้แจงให้กับศึกษานิเทศก์เขต 1 จากทั่วประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพ และผู้อำนวยการศูนย์และคุณครูพี่เลี้ยงทั้ง 5 สังกัด ในเดือนมกราคม 2562 รายละเอียด คลิก กำหนดการประชุมศึกษานิเทศก์และ 5 สังกัด