ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM EDUCATION ประเทศไทย

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงประเภทเดียว ดังต่อไปนี้

  • ประเภทบุคคล ต้องเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเท่านั้น
  • ประเภททีม ต้องประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน ทีมละ 2 – 4 คน ซึ่ง อาจเป็นครูผู้สอนวิชาเดียวกันหรือต่างวิชาก็ได้แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ร่วมทีมจะต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครกรอกข้อมูลในเอกสารทั่วไป และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือกให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองประวัติและผลงาน ดังนี้

เอกสารทั่วไป

  • หนังสือนำส่งรายชื่อผู้สมัครจากผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
  • แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนา
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสำเนา

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ –> http://pd.ipst.ac.th/?p=2685