ประกาศ! การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ)

ตามที่ สสวท. จัดการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ ประจำปี 2562 นั้น
ในการนี้ ขอแจ้งรายละเอียดการประกวดดังกล่าวแยกตามระดับชั้นเรียน ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยตรวจสอบรอบการประกวดได้ที่
http://bit.ly/2ZnU2k5 หรือ QR code

หรือศึกษาข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด ได้ที่ http://bit.ly/30N3jid หรือ QR code

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ Email: sopho@ipst.ac.th หรือโทรศัพท์ 086-888-3548