ประกาศรายชื่อโครงงานสะเต็มศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

         ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการการคัดเลือกโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาของนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยได้ประกาศรับสมัครโครงงานสะเต็มศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 และได้จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น

         บัดนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อโครงงานสะเต็มศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

  1. โครงงานสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 3 โครงงาน
  2. โครงงานสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 โครงงาน
  3. โครงงานสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 โครงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมของการประกาศ ดังนี้

  • ประกาศรายชื่อโครงงานสะเต็มศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ที่นี่
  • รายละเอียดการดำเนินการสำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือก ที่นี่