ประกาศผลการรับรองหลักสูตรอบรมทางไกล 61 โดย ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบรับรองหลักสูตรอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา สสวท. ประจำปี 2561
ครูที่ผ่านการอบรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่