ประกาศผลการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ

ตามที่ สสวท. จัดการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงผ่านการทำโครงงานสะเต็มศึกษา นั้น

บัดนี้ ขอประกาศผลการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562
โดยมีโครงงานสะเต็มศึกษาจากระดับชั้นต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 รางวัล
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 รางวัล
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 รางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม Click