ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา รอบชิงชนะเลิศ

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการการคัดเลือกโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาของนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยได้ประกาศรับสมัครโครงงานสะเต็มศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้จัดการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา รอบชิงชนะเลิศ เสร็จสิ้นแล้วนั้น

บัดนี้ สสวท. ขอประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา รอบชิงชนะเลิศ โดยมีโครงงานสะเต็มศึกษาจากระดับชั้นต่างๆ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 3 รางวัล
  2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 รางวัล
  3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 รางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม