ทีมคนเก่งโชว์ฝีมือ กิจกรรมสถาปนา สสวท. ครบ 42 ปี สร้างสรรค์ผลงานด้วยสะเต็มศึกษา

ศาสาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แถวยืน (ที่ 6 จากขวา) นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อํานวยการ สสวท. แถวยืน (ที่ 5 จากขวา) และคณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพกับทีมนักวิชาการ สสวท. รุ่นใหม่ไฟแรง คือ ทีม FUN FAN FIN และทีม คิก คัก สะระเณ ที่เข้ารอบคัดเลือกจากการประกวดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION MINI CONTEST 2014) โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง การพัฒนากระบวนการหรือสร้างสรรค์ผลงาน ผลผลิตใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน และการทํางาน ในพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน กิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 42 ปี”ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น1หน้าอาคารอํานวยการสสวท. เมื่อเร็วๆนี้

 

IMG_0247