จักสาน ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว สู่สะเต็มศึกษา

 

 

 

จักสาน ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว สู่สะเต็มศึกษา

 

ค่ายบูรณาการ STEM Education ในแหล่งเรียนรู้

 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ร่วมกันจัด “ค่ายบูรณาการ STEM Education ในแหล่งเรียนรู้” ให้กับครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุน

 

ในภาพเป็นกิจกรรมให้ครูได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ชุมชนตลาดน้ำ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานกิจกรรม “จักสาน ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว” เป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาการสานใบมะพร้าวของคนในท้องถิ่น ซึ่งครูต่างตั้งใจเรียนรู้ สังเกต มองเห็นปัญหา และนำไปบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาต่อไป 

 

DSC_02922