ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM 14 ตอน ทางสถานีโทรทัศน์ ETV

ตารางออกอากาศวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM  14 ตอน
(ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV เฉพาะวันเสาร์ 13.30 – 15.00 น.)

วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ เรื่อง
เสาร์ที่ 7พฤษภาคม 2559 13.30 -14.15 น. 1.วีดิทัศน์แนะนำการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
2.แนะนำสะเต็มศึกษา  (infographic)
  14.15 – 15.00 น 1.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสื่อสาร
2.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง รักษ์คอมพิวเตอร์
เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 13.30 -14.15 น.

1.แนะนำสะเต็มศึกษา
2.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด
3.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องบ้านพลังงานแสงอาทิตย์

  14.15 – 15.00 น 1. กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง เครื่องดักแมลงวัน

2. กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รถของเล่นไฟฟ้า
เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 13.30 -14.15 น. 1.แนะนำการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
2..กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง
3.กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้
4. กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สว่างไสวด้วยสายน้ำ
เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 14.15 – 15.00 น 1.แนะนำการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์
2.กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สนุกกับบันจีจัมป์
3.กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ถุงประคบร้อน
4.กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สัญญาณกันขโมย
วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ เรื่อง
เสาร์ที่  4 มิถุนายน 2559 13.30 -14.15 น .
( ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 1 )
1.วีดิทัศน์แนะนำการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
2.แนะนำสะเต็มศึกษา  (infographic)
  14.15 – 15.00 น
( ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 1 )
1.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสื่อสาร
2.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง รักษ์คอมพิวเตอร์
เสาร์ที่  11 มิถุนายน  2559    13.30 -14.15 น.
( ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 1 )

1.แนะนำสะเต็มศึกษา
2.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด
3.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องบ้านพลังงานแสงอาทิตย์

  14.15 – 15.00 น
( ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 1 )
1. กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง เครื่องดักแมลงวัน

2. กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รถของเล่นไฟฟ้า
เสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559    13.30 -14.15 น.
( ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 1 )
1.แนะนำการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
2..กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง
3.กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้
4. กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สว่างไสวด้วยสายน้ำ
เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559    14.15 – 15.00 น
( ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 1 )
1.แนะนำการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์
2.กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สนุกกับบันจีจัมป์
3.กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ถุงประคบร้อน
4.กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สัญญาณกันขโมย
วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ เรื่อง
เสาร์ที่  2 กรกฏาคม 2559 13.30 -14.15 น .
( ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 2 )
1.วีดิทัศน์แนะนำการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
2.แนะนำสะเต็มศึกษา  (infographic)
  14.15 – 15.00 น
( ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 2)
1.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสื่อสาร
2.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง รักษ์คอมพิวเตอร์
เสาร์ที่  9 กรกฏาคม 2559    13.30 -14.15 น.
( ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 2 )

1.แนะนำสะเต็มศึกษา
2.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด
3.กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องบ้านพลังงานแสงอาทิตย์

  14.15 – 15.00 น
( ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 2 )
1. กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง เครื่องดักแมลงวัน

2. กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รถของเล่นไฟฟ้า
เสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2559    13.30 -14.15 น.
( ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 2 )
1.แนะนำการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
2..กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง
3.กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้
4. กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สว่างไสวด้วยสายน้ำ
เสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2559    14.15 – 15.00 น
( ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 2 )
1.แนะนำการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์
2.กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สนุกกับบันจีจัมป์
3.กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ถุงประคบร้อน
4.กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สัญญาณกันขโมย