กิจกรรมในโครงการทูตสะเต็มจุดประกายเส้นทางสู่อาชีพ ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันอาทิตย์ที่  4 กันยายน 2559   ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิชาการ เข้าร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมในโครงการทูตสะเต็มจุดประกายเส้นทางสู่อาชีพ ณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมดังกล่าวมีทูตสะเต็ม ซึ่งเป็นบุคคลที่มาจากหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น นักวิจัย วิศวกร แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ จำนวน  11 ท่าน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมแบบเวียนฐาน จำนวน 11 ฐาน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาแก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพ  อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายเส้นทางสู่อาชีพสายสะเต็มให้กับนักเรียนอีกด้วย