กำหนดการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล 3-4 กุมภาพันธ์ 2563