การประชุมชี้แจงหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงสังกัด กทม. ปี2561

สสวท.ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล (โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยครูพี่เลี้ยงสังกัดกทม.จะอบรม ณ ศูนย์การอบรม 2 แห่ง คือ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร และ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สังกัดสำนักงานเขตวัฒนา
ดาวโหลดเอกสารประกอบการชี้แจงฯ