การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี ๒๕๖๑

“การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท.” ปี ๒๕๖๑ ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการคัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาระดับภูมิภาคในแต่ละระดับชั้นเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป ชิงเงินรางวัล โล่และเกียรติบัตรการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในการนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร “คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา” เพื่อศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการประกวดได้จากคู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี ๒๕๖๑ ที่นี่

qr1
หรือที่ https://goo.gl/HB1PKq

รายละเอียดข้อมูลการส่งผลงานตามโรงเรียนที่สังกัด ดาวน์โหลดได้ที่นี่
qr2
หรือที่ https://goo.gl/bgHNPZ