(ขยายเวลาการรับสมัคร)”การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท.” ปี 2560

          (ขยายเวลาการรับสมัคร) “การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท.” ปี 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560 เพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นในแต่ละระดับชั้น เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป ชิงเงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาระดับชาติ

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร “คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา” เพื่อศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการประกวดได้จากคู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2560 ที่นี่ pix-pdf

  เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง ได้แก่

 1. ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (แบบฟอร์มหน้า 10) 1 ใบ ส่งได้ 1 ทีมต่อระดับชั้น ต่อโรงเรียน (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย)
 2. รายงานโครงงานสะเต็มศึกษาฉบับเต็ม (แบบฟอร์มหน้า 11-12)

bluedotจัดทำเป็น PDF File ส่งไปที่ ssuks@ipst.ac.th หรือ ทำสำเนาลงบนสื่อบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ชิ้น
แล้วส่งไปที่ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สสวท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2560
bluedot

  หมายเหตุ เงื่อนไขการส่งผลงานโครงงานสะเต็มศึกษา

 1. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ของนักเรียน
 2. ไม่เป็นโครงงานที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อื่น ถ้าเป็นโครงงานที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดต้องมีการระบุแหล่งที่มาของโครงงานเดิม
 3. ข้อมูลและรูปภาพ ที่นามาประกอบการประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจน
  ในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 4. ไม่เป็นโครงงานที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ

          และสามารถติดตามประกาศผลการคัดเลือกโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้จากเวปไซต์ stemedthailand.org และหนังสือตอบรับของ สสวท.