การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา

สสวท. เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในการนำความรู้และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Click ที่ภาพ