การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดกิจกรรม การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท. ประจำปี 2562 ขึ้น โดยกิจกรรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในการนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยมีการแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกจัดโดยโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และรอบชิงชนะเลิศจัดโดย สสวท. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้

QR code 1 คือ คู่มือการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา คู่มือการประกวด

QR code 2 คือ การส่งโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาตามพื้นที่ของโรงเรียนที่สังกัด ข้อมูลการส่งผลงานตามโรงเรียนที่สังกัด

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่–> STEM_Contest2019_Flyer01_14March2019