แหล่งเรียนรู้ใหม่ STEM for Life

bannerforstemweb
สสวท. เปิดตัวแหล่งเรียนรู้ใหม่ STEM for Life หรือ ตัวอย่างการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ชีวิตและอาชีพ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับครู บุคลกรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตจริง ตลอดจนเห็นความสำคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
ติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมเขียนตัวอย่าง SMT Education for Life ได้ที่ http://stemedforlife.ipst.ac.th/ และ https://www.facebook.com/stemedforlife/