ตัวอย่างป้ายอบรมครูสะเต็ม

ภาพตัวอย่างป้ายอบรมครูสะเต็ม (บนเวที)

โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียนเครือข่าย สามารถดาวน์โหลดป้ายอบรมครูสะเต็ม เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดการอบรมได้ที่นี่–>folder-icon-512x512