การอบรมครูโรงเรียนพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา 154 โรงเรียน

1.รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา–> ดาวน์โหลด

2.แบบตอบรับของโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ-ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลาง–> ดาวน์โหลด

3.แบบตอบรับของโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ-ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือ–> ดาวน์โหลด

4.แบบตอบรับของโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ-ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ–> ดาวน์โหลด

5.แบบตอบรับของโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ-ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้–> ดาวน์โหลด

6.หนังสือเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ–> ดาวน์โหลด

7.จดหมายขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครูเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ–> ดาวน์โหลด